Pavol Balák – Poistenie & Financie

Zásady ochrany osobných údajov

 

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a v súlade s §19 a nasl. zákona č.

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)

 

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby. Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako s nami vstúpite do právneho vzťahu.

Článok I.

 

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

 

Prevádzkovateľ:                               Balak Finanz, s.r.o.

Sídlo:                                                Trnková 516/22, Lokca 02951

IČO:                                               53328892

Zápis:                                                Obchodný register Žilina, Odd.: Sro, Vložka č.  75668/L

Zastúpený:                                         Ing. Pavol Balák, konateľ spoločnosti

 

Kontaktná osoba prevádzkovateľa:  Ing. Pavol Balák

kontakt:                                             e-mail: pavol.balak@insia.com, tel.: +421 903 939 200

WEB:                                                https://pavolbalak.sk

Zodpovedná osoba:                          Nie je ustanovená.

 

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „my“) si Vás týmto, ako dotknuté osoby, dovoľujeme informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ je ako podriadený finančný agent (ďalej len ako „PFA“) zapísaný podľa Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon FSaFP“) v podregistri starobného dôchodkového sporenia, poistenia alebo zaistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov s registračným číslom 256214. PFA sa teda rozumie osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu v zmysle §9 Zákona FSaFP so samostatným finančným agentom, ktorým je spoločnosť INSIA SK, so sídlom Laurinská 3 Bratislava 81101, IČO: 45 660 891 (ďalej len ako „SFA“ alebo „INSIA SK“).

 

 1. Oprávnenie na spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje v rozsahu určenom a požadovanom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby v zmysle §4 písm. c) Zákona FSaFP medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu.

 

ZÁKLADNÉ POJMY:

 

1. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia a s §5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 

2.Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. My sme v súlade s článkom 4. bodom 8. Nariadenia a s §5 písm. p) Zákona OOU ako podriadený finančný agent sprostredkovateľom spoločnosti INSIA SK, s ktorou máme podpísanú zmluvu o spolupráci v zmysle §9 Zákona FSaFP. V rámci našej zmluvnej spolupráce využívame softvér YETI vyvinutý pre podriadených finančných agentov siete INSIA SK. Do tohto softvéru majú prístup výlučne podriadení finanční agenti siete INSIA

3.Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej „Pravidlá“) upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a jeho klientov, zástupcov klientov, potencionálnych klientov

a používateľov webovej stránky Prevádzkovateľa pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU a Nariadenia.

4.Klientom sa rozumie osoba, ktorej je zo strany Prevádzkovateľa poskytované finančné sprostredkovanie podľa §2 Zákona FSaFP. V prípade, ak ste o finančné sprostredkovanie prejavili preukázateľný záujem, stávate sa naším potencionálnym klientom (a v rámci finančného sprostredkovania aj klientom resp. potencionálnym klientom finančnej inštitúcie), a z toho dôvodu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v súlade so Zákonom FSaFP a týmito

5.Dotknutou osobou (ďalej aj ako „dotknutá osoba“, „klient“ alebo „Vy“) sa na účely týchto Pravidiel rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané za účelom výkonu finančného sprostredkovania. Medzi dotknuté osoby patria najmä:

  • Klienti a potencionálni klienti, ktorí o finančné sprostredkovanie prejavili preukázateľný záujem;
  • fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorých majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje;
  • požívatelia našej webovej stránky;
  • fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú zadané do softvérovej aplikácie poistná kalkulačka;
  • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
  • oprávnené osoby klienta ako poistenej osoby v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“);
  • fyzické osoby v postavení našich sprostredkovateľov, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzatvorenú osobitnú zmluvu o spolupráci
  • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať v súvislosti vykonávaním poisťovacej činnosti

 

Pri poskytovaní našich služieb finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na kalkuláciu poistného, zabezpečenie predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto zmluvy alebo poskytnutie iných služieb potrebujeme od Klienta, Potenciálneho klienta alebo jeho zástupcu získať osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Klientom alebo Potenciálnym klientom. Zabezpečujeme ochranu všetkých osobných údajov, ktoré nám Potenciálny klient alebo Klient poskytol akoukoľvek formou, a to v súlade so Zákonom FSaFP, ako aj Zákonom OOU. Dbáme najmä o to, aby sa zamedzil vznik

porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje klienta alebo potenciálneho klienta sú uložené na zabezpečenom serveri a v uzamknutých miestnostiach a vynakladáme maximálne úsilie na ich ochranu. Pri spracúvaní osobných údajov klienta, potenciálneho klienta, zástupcu klienta a člena štatutárneho orgánu, ktorý koná v mene právnickej osoby, ktorá je naším klientom, dodržiavame najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.

Článok II.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA

 

V súlade s Nariadením a Zákonom OOU ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania a využívaním našich služieb. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať. Ide najmä o osobné údaje:

Identifikačné a kontaktné údaje

 • Referenčné údaje zmluvy a transakčné údaje (IBAN)
 • Sociodemografické údaje (umožňujúce ponúknuť Vám služby vyhovujúce Vašim potrebám typu vek, povolanie, rodinný stav, príjmy a výdavky)
 • Telekomunikačné údaje (prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, údaje o online identifikátoroch resp. IP adresách)
 • Osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov (údaje týkajúce sa zdravia)

 

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitnými predpismi slovenského právneho poriadku.

Článok III.

 

NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV PREVÁDZKOVATEĽ

 

I. Spracúvanie osobných údajov na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb so SFA, pre ktorú vykonávame sprostredkovateľskú činnosť, plnenia úloh a povinností PFA podľa zákona FSaFP.

 

 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na podľa osobitného predpisu v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, na základe §31 Zákona

 

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na vyššie uvedené účely v zmysle zákona sme oprávnení od klienta, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie nasledovných osobných údajov:
 1. osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 2. identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,
 3. kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
 4. dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo ktoré sú dohodnuté s finančným
 5. Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písm. b) až d), sme oprávnení získavať od klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej
 • Na vyššie uvedené účely sme aj bez súhlasu dotknutej osoby oprávnení získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu vyššie uvedenom a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. V prípade, ak klient alebo jeho zástupca nami vyžiadané údaje neposkytne, nesmieme klientovi podľa zákona FSaFP poskytovať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na začatie    a realizáciu finančného sprostredkovania, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie Vašej osoby za účelom poskytnutia kvalitných služieb.

 

 

 

II. Spracovanie osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy získaných nad rámec Zákona FSaFP

 

 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k nám ako Prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, j. spracúvanie osobných údajov nad rámec Zákona FSaFP uvedených v bode I. tohto článku je nevyhnutné účely prípravy návrhu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste Vy ako dotknutá osoba alebo vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na uzatvorenie a plnenie tejto zmluvy v súlade s §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru a poskytnutie kvalitných služieb.

 

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely uzatvorenia zmluvy zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu najmä: číslo bankového účtu, VIN, evidenčné číslo vozidla, ako aj v rozsahu ďalších údajov klienta potencionálneho klienta alebo jeho zástupcu predovšetkým podľa druhu uzatváranej zmluvy. Na základe plnenia zmluvy spracúvame tiež osobné údaje z dokladov preukazujúce schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy, požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy, oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne.
 • Spracúvanie týchto údajov sa považuje za spracúvanie osobných údajov až v čase, kedy je možné tieto údaje priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe. Takéto spracúvanie osobných údajov je v rámci poistnej kalkulačky zverejnenej na našej webovej stránke realizované až vtedy, kedy si dotknutá osoba zvolila konkrétny poistný produkt a dostala sa do štádia zadávania údajov na účely uzatvorenia zmluvy. Spracúvanie takýchto osobných údajov je následne realizované v zmysle Zákona OOU, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej

 

III.               Spracovanie osobitnej kategórie osobných údajov týkajúcich sa zdravia na účely finančného sprostredkovania v súvislosti s uzatvorením poistnej

zmluvy

 

 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia je vždy založené na Vašom výslovnom súhlase v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 1 písm. a) Nariadenia v nadväznosti na §16 ods. 2 písm. a) Zákona OOU. Poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutné výlučne za účelom uzatvorenia alebo zmenu poistnej zmluvy (najmä vo veci životného poistenia na posúdenie rizika pri uzatvorení poistnej zmluvy). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely uzatvorenia poistnej zmluvy zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje týkajúce sa zdravia z Vami

poskytnutých informácii alebo prostredníctvom zdravotných záznamov.

 

IV. Spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely

 

 1. Zasielanie obchodných noviniek, newsletterov a ponúk BEZ predchádzajúceho právneho vzťahu s dotknutou osobou – Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás mohli informovať o ponuke našich služieb v oblasti finančného sprostredkovania, novinkách, a zľavových akciách prostredníctvom newslettra zasielaného e-mailom resp. inou

 

 • Právny základ: V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu noviniek bez predchádzajúceho právneho vzťahu, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, (event. podpis pri listinnej registrácii), a to na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

 1. Zasielanie obchodných noviniek, newsletterov a ponúk PO realizovanom právnom vzťahu s dotknutou osobou – Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s

Vami ostali v kontakte a pravidelne Vás informovali o novinkách v oblasti finančného sprostredkovania.

 

 • Právny základ: V prípade existujúcich klientov v rámci poskytnutia finančného sprostredkovania môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu nášho oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné ponuky, stačí nám túto požiadavku poslať prostredníctvom e-mailu zverejneného v článku I.

 

V. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb

 

 • Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v týchto Pravidlách, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13   1 písm. c)  Zákona OOU a  čl. 6  ods.  1 písm.  c) Nariadenia, teda  podľa Zákona  OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a to aj bez potreby Vášho súhlasu.

 

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.

 

 

 

 

 

 

 

VI. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa

 

 • Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na účel našich vnútorných oprávnených záujmov, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

 

 • Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä: ochrana práv, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám – na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok; zamedzenie podvodného konania, ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí riziko takéhoto konania – na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy klientov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie dotknutých osôb a s tým súvisiacej komunikácie s nimi sa opierame o oprávnený záujem nakoľko touto databázou získavame prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, riešenie sporov vyplývajúcich z pracovných vzťahov, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky

 

VII. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s  plnením zákonných povinností prevádzkovateľa, a  to najmä: poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom     a orgánom verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov a Zákona FSaFP

 

 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na podľa príslušných osobitných predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c)

 

VIII. Spracovanie osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v rámci poistnej kalkulačky „Poistenie Auta online“ zverejnenej na našej webovej stránke

 

 • Právny základ: V prípade, ak by v rámci poistnej kalkulačky boli získavané ďalšie osobné údaje nad rámec § 31 Zákona FSaFP podľa bodu I. tohto článku, alebo nad rámec osobných údajov potrebných na účely uzatvorenia zmluvy podľa bodu tohto článku, takéto osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby súhlase v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Dotknutá osoba je v takomto prípade jednoznačným spôsobom oboznámená s tým, že zadávanie takýchto údajov je nepovinné, pričom však ich zadaním súhlasí so spracúvaním osobných údajov. Dotknutej osobe sú v takomto prípade poskytnuté dodatočné informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje zadané do poistnej kalkulačky (v rozsahu podľa druhu kalkulačky).
 • Softvérovú aplikáciu – poistná kalkulačka využívame ako prostriedok pre výkon finančného sprostredkovania ako aj pre uzatvorenie zmluvy na diaľku. Jednoznačným spôsobom informujeme dotknutú osobu, že softvérová aplikácia predstavuje prostriedok pre ponuku finančného sprostredkovania. Zároveň chceme dotknutú osobu informovať, že zadávaním údajov, vrátane osobných údajov do tohto softvérového riešenia, prejavuje svoj preukázateľný záujem o ponuku finančného sprostredkovania a nadobúda postavenie potenciálneho klienta podľa zákona Prejavenie takéhoto preukázateľného záujmu o ponuku finančného sprostredkovania nezaväzuje potenciálneho klienta k uzatvoreniu zmluvy, ani k žiadnym iným plneniam. O týchto skutočnostiach bol potenciálny klient informovaný pred začatím využívania poistnej kalkulačky, a to priamo prostredníctvom týchto Pravidiel, tejto softvérovej aplikácie alebo prostredníctvom subjektu vykonávajúceho finančné sprostredkovanie využitím poistnej kalkulačky.

UPOZORNENIE: V prípade užívania poistnej kalkulačky „Cestovné kalkulačky“ od poisťovne UNION a „HYPOKALKULAČKY“ od spoločnosti insuria consulting, spol. s r.o. so sídlom Slowackého 5494/5A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 36 864 200 Vás týmto chceme upozorniť, že vstupujete do webového priestoru tejto spoločnosti a my ako prevádzkovateľ nezodpovedáme za spôsob vkladania osobných údajov do predmetnej poistnej kalkulačky.

 

IX Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného formulára a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa

 

 • Právny základ: V prípade, ak nás chcete osloviť prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke, spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f)

 

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a osobné údaje, ktoré zadáte v texte kontaktného formulára.

 

X. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s použitím súborov cookies a analýzy webovej stránky

 

o Právny základ: V prípade, že používate webovú stránku Prevádzkovateľa, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webovej stránky, vyhodnotenie ich návštevnosti resp. za účelom optimalizácie marketingových aktivít. Právnym titulom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm.

 1. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa Zákona

OOU, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený za splnenia ďalších podmienok spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom v súlade s konkrétnym právnym základom aj na iné účely

vymedzené ďalej v tomto dokumente.

 

Spracúvanie vašich osobných údajov bez toho, aby ste s nami uzavreli zmluvu: Je možné v prípadoch , ak ste s nami síce neuzavreli zmluvu, ale ste uvedený na zmluve nášho klienta alebo sa stanete vedľajším účastníkom v priebehu trvania takejto zmluvy, napríklad ako oprávnená osoba. Ďalej sa môže jednať aj o osobné údaje, ktoré sú potrebné na výplatu poistného plnenia alebo dodržiavanie našich zákonných povinností.

Článok IV.

 

POČAS AKEJ DOBY VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA

 

 1. Uchovávanie osobných údajov klienta sa riadi primárne zákonom FSaFP, v zmysle ktorého sme ako finančný agent povinní viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti finančného agenta a klienta, iné podmienky, za ktorých finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, a ďalšie údaje, doklady alebo iné dokumenty, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o spracúvaní osobných údajov podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom Pre splnenie týchto zákonných povinností uchovávame osobné údaje dotknutej osoby po dobu poskytovania finančného sprostredkovania, vrátane následnej starostlivosti o klienta a po dobu trvania sprostredkovaných finančných služieb, vrátane lehoty na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmenej však po dobu desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Prípadné ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné len na štatistické a archivačné účely a to za splnenia podmienok stanovených v zákone OOU.
 2. Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Napríklad ide o zmluvy, záznamy z jednaní, komunikácie s klientmi a pod. V tomto prípade sa teda vždy riadime platnou právnou úpravou. Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a príslušných účtovných a daňových predpisov.
 3. V prípade, ak klient, potenciálny klient, zástupca klienta alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je klientom nám udelí súhlas na spracúvanie osobných údajov bližšie vymedzené v tomto dokumente, budeme uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov.
 4. V prípade, ak využívme funkcionalitu softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje získavať potenciálnym klientom zadané osobné údaje a to aj pred dokončením kalkulácie produktov finančnej služby, sme oprávnení kontaktovať potenciálneho klienta na ním zadanú e-mailovú adresu, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, a to na účely poskytovania odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia zmluvy alebo na účely výkonu finančného sprostredkovania v rozsahu činností vymedzených v 2 ods. 1 zákona FSaFP. Zaväzujeme sa poskytnúť potenciálnemu klientovi a/alebo klientovi informácie o tom, že softvérová aplikácia –poistná kalkulačka je prostriedkom na výkon finančného sprostredkovania a že zadávaním údajov do tejto poistnej kalkulačky prejavuje svoj preukázateľný záujem o ponuku finančného sprostredkovania, čím nadobúda postavenie potenciálneho klienta.
 5. Ak dôjde k ukončeniu účelu na spracúvanie osobných údajov resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje likvidujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej organizácie máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

Článok V.

 

KTO VŠETKO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOV

 

 1. Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie uvedených účelov okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

 

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:

 

 • tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov alebo správcovia technických zariadení, našej e-mailovej domény),
 • tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov, správca webovej stránky
 • sprostredkovatelia uvedení v bode III. tohto článku, ktorí v našom mene spracúvajú Vaše osobné údaje,
 • účtovným, právnym, daňovým a iným poradcom, s ktorými sme v zmluvnom vzťahu zabezpečujúcom poskytovanie takýchto služieb, a to v rozsahu

nevyhnutnom na poskytovanie takýchto služieb,

 • spoločnosť insuria consulting, s r.o. so sídlom Slowackého 5494/5A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 36 864 200, ktorá zabezpečuje webovú doménu pre poistnú kalkulačku: „HYPOKALKULAČKY“
 • podriadení finanční agenti ako členovia siete INSIA SK, ktorých aktuálny zoznam nájdete na webstránke Národnej banky Slovenska

https://subjekty.nbs.sk/?aa=&bb=&cc=&qq=insia+sk.

 

 1. Ako Prevádzkovateľ sme povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a našich oprávnených záujmov, alebo tretích osôb. Títo príjemcovia majú postavenie samostatných prevádzkovateľov.

 

Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu byť:

 • Národná banka Slovenska (právnym základom je Zákon FSaFP, zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom),
 • finančné inštitúcie v zmysle §4 písm. b) Zákona FSaFP,
 • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok),
 • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok),
 • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní

a poplatkov),

 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993
 1. o Policajnom zbore),
 • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok),
 • advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii),
 • Slovenská kancelária poisťovateľov – poskytovanie informácií do Registra PZP (právnym základom je Zákon FSaFP),
 • iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona o poisťovníctve a podľa osobitných predpisov oprávnená poskytovať/ sprístupňovať informácie alebo ktorým má poisťovňa zákonom uloženú povinnosť informácie poskytovať/ sprístupňovať napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR (právnym základom je príslušný všeobecne záväzný právny predpis),
 • Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov),
 • Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány s výkonom dozoru a kontroly, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon 125/2006 Z.
 1. o inšpekcii práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon OOU),
 • spoločnosť INSIA SK, so sídlom Laurinská 3 Bratislava 81101, IČO: 45 660 891, kontakt: tel: +421 220 570 714, e-mail: info@insia.com, voči ktorej sme pri vykonávaní finančného sprostredkovania v postavení sprostredkovateľa na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou INSIA

 

Vaše osobné údaje sme podľa Zákona FSaFP oprávnení zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov.

 

 • Ako Prevádzkovateľ je oprávnení poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Takýmto sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • spoločnosť Insia Delman, r.o., so sídlom Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina, IČO: 36 390 593, ktorá pre nás zabezpečuje softvérovú aplikáciu – „poistná kalkulačka PZP,KASKO.GAP.SEDADLÁ“
 • autorizovaný bezpečnostný technik pre BOZP
 • osoby, ktoré poskytujú služby vedenia účtovníctva
 • koordinátor: Insia Delman, s.r.o., so sídlom Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina, IČO: 36 390 593

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že okruh príjemcov, sprostredkovateľov sa môže v čase spracúvania osobných údajov meniť. Ako prevádzkovateľ nie sme povinní informovať dotknutú osobu o zúžení okruhu príjemcov resp. sprostredkovateľov uvedených v tomto článku.

Článok VI.

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri vykonávaní finančného sprostredkovania, pri uzatvorení  a v  priebehu  trvania  zmluvy  a pri  plnení  tejto  zmluvy alebo prostredníctvom:

 • iných osôb, pokiaľ na to dáte súhlas (poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych zariadení a pod.), ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy (poškodenej osoby, orgány verejnej moci a pod.) alebo ak to vyžadujú právne predpisy alebo
 • Vašich rodinných príslušníkov, pokiaľ títo disponujú s Vaším súhlasom.

Článok VII.

 


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN


Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Článok XIII.

 

POUŽÍVANIE AUTOMATIZOVANÉHO SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Využívaním softvérovej aplikácie umožňujúcej realizáciu ponuky finančného sprostredkovania a plnenie ďalších činností, ktoré sú považované za výkon finančného sprostredkovania v zmysle zákona FSaFP vykonávame automatizované rozhodovanie a profilovanie údajov a osobných údajov klienta, potenciálneho klienta alebo zástupcu klienta na účely vyhodnotenia požiadaviek klienta a uskutočnenia ponuky finančných produktov, ktoré sa na základe vykonaného profilovania javia pre klienta alebo potenciálneho klienta ako vhodné a najviac zodpovedajú jeho požiadavkám a potrebám.

 

 1. Automatizované rozhodovanie spočíva v hodnotení osobných aspektov dotknutej osoby, a to za účelom ponuky vhodných produktov finančnej služby. Osobné údaje zadané do softvérovej aplikácie sú pred uskutočnením ponuky produktov finančnej služby vyhodnotené v rámci spracovania osobných údajov založeného na vopred určených algoritmoch. To znamená, že sú vytvárané potrebné analýzy s cieľom naplniť potreby a požiadavky klienta a/alebo potenciálneho klienta. Takéto automatizované rozhodovanie však nevyvoláva právne účinky vo vzťahu k dotknutej osobe. Dotknutá osoba nie je viazaná ponukou finančných produktov vygenerovaných softvérovou aplikáciou na základe zadaných údajov a je oprávnená využiť naše služby v oblasti finančného sprostredkovania aj iným ako automatizovaným spôsobom.

Článok IX.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto Pravidlách, sú najmä identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely a právne základy spracúvania Vašich osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, kategórie príjemcov Vašich osobných údajov ako aj našich sprostredkovateľov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu          a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

 

Právo na opravu Vašich osobných údajov

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Povinnou Prílohou takejto žiadosti musí byť obojstranná kópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz v súlade s §31 Zákona FSaFP). Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

 

Právo na výmaz Vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

 

Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali, žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

 

Právo na prenosnosť údajov Vašich osobných údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom

nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné

na plnenie zmluvy a

 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel spolu s úradne overeným podpisom

na predmetnej žiadosti. Overený podpis na predmetnej žiadosti žiadame z dôvodu, aby sa predišlo neoprávnenému poskytovaniu Vašich osobných údajov iným subjektom.

 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku

 1. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania a

ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom Vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.

 

Právo odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov

V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom osobitnom súhlase, napr. udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia, príp. marketingový súhlas (viď článok III. právny základ spracúvania osobných údajov podľa jednotlivých účelov), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Žiadosť na odvolanie súhlasu môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e- mailom.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

 

Klient resp. potencionálny klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Klient resp. potencionálny klient je povinný v prípade zmeny svoje údaje aktualizovať a nesie

plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.

Článok X.

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 10,- EUR.

 

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O prípadnej predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme včas informovať.

Článok XI.

 

ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

 

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu Vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa na kontaktoch

uvedených v článku I. týchto Pravidiel.

 

AKTUALIZOVANÉ: 15.12.2020

 

 

Dodatok k Pravidlám ochrany osobných údajov (ďalej „Dodatok“)

 

Webovská doména 15https://pavolbalak.sk/ (ďalej „Portál“) prevádzkuje Prevádzkovateľ špecifikovaný v článku I. týchto Pravidiel (ďalej “Prevádzkovateľ Portálu”).

 

Oddiel 1

Zásady používania Cookies a Webbeacons

 

 1. Cookies sú kúsky textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch (ďalej „Prehliadač“). Používajú sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v Klientových počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach s prístupom na internet (ďalej “Zariadenia”). Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré sú ukladané vo vašom Prehliadači alebo Zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším Zariadením a ďalšieho softvéru. V týchto zásadách pre všetky tieto technológie je použitý spoločný názov „cookies“.
 2. Portál využíva cookies, ktoré môžu byť do Prehliadača odosielané pri návšteve Portálu a ukladané do Zariadenia, kde môžu byť vyvolané.
 3. Cookies slúžia na to, aby sa individualizoval váš prístup na Portál, a aby ste sa mohli pohodlne prihlásiť. Cookies nepoškodzujú Zariadenie. Cookies používa Portál s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a Na Portáli môžu byť použité dočasné a/alebo trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v Zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do

ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie Portál ponecháva, závisí od typu cookies.

 1. Cookies umožňujú Prevádzkovateľom ponúkať vám lepšie produkty a porozumieť informáciám, ktoré o vás získajú vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či využijete produkty Prevádzkovateľov alebo
 2. V týchto zásadách sa vysvetľuje, ako sú používané cookies a aké voľby máte k dispozícii. Pokiaľ sa v týchto zásadách neuvádza inak, na spracovanie údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom cookies sa vzťahujú Pravidlá ochrany osobných údajov.

 

Prečo sa používajú cookies?

 1. Cookies pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať produkty, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru, prispôsobovaním a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia. Hoci sa cookies, ktoré sa používajú môžu občas meniť s tým, ako sa vylepšujú a aktualizujú produkty, budú použité na nasledujúce účely:

 

Overovanie

 1. Cookies sa používajú na overenie vášho pohybu na Portály a na zistenie, či ste použili produkty vedené na Portály (kalukulačky, atď.), aby vám bol uľahčený prístup k produktom a zobrazovať vám vhodné prostredie a funkcie. Napríklad: Pomocou cookies sa zachovajú vaše údaje zadané do kalkulačky. Cookies tiež pomáhajú zapamätať si váš Prehliadač, aby ste sa nemuseli opätovne zadávať údaje do produktov (napr. kalkulačky).

 

Integrita zabezpečenia, webu a produktov

 1. Cookies pomáhajú udržiavať vaše údaje a produkty v bezpečnom stave. Napríklad: Cookies pomáhajú identifikovať a uplatňovať ďalšie bezpečnostné opatrenia v prípadoch, keď sa niekto môže pokúšať zneužiť zadané údaje. Cookies sa používajú aj na ukladanie informácií, ktoré umožňujú obnoviť vaše zadania a na overenie vašej identity.
 2. Cookies sa ďalej používajú na potlačenie aktivity, ktorá porušuje zásady alebo inak narúša poskytovanie produktov. Napríklad: Cookies pomáhajú čeliť spamu a phishingovým útokom tým, že umožňujú identifikovať počítače. Cookies sa používajú aj na identifikovanie počítačov infikovaných malvérom a na podniknutie krokov, ktoré im zabránia spôsobovať ďalšie škody. Cookies tiež pomáhajú zamedzovať v registrovaní údajov na Portály ľuďom, ktorí na to nemajú dostatočný

 

Funkcie a služby webu

 1. Cookies sa používajú na umožnenie funkcionality, ktorá pomáha poskytovať produkty. Napríklad: Cookies pomáhajú ukladať preferencie, zistiť, že ste v produktoch videli obsah alebo v spojitosti s ním vykonali akcie, a poskytovať vám prispôsobený obsah a prostredie. Cookies napríklad umožňujú poskytovať vám aj iným návrhy a prispôsobovať obsah na weboch tretích strán, ktoré majú integrované naše sociálne pluginy. Napríklad: uložiť informácie do cookies umiestneného vo vašom prehliadači alebo zariadení, aby sa vám Portál zobrazoval vo vami preferovanom jazyku.

 

Výkon

 1. Prostredníctvom cookies je vám poskytovaná čo najlepšia používateľská skúsenosť. Napríklad: Cookies pomáhajú smerovať prenosy medzi servermi a zisťovať, ako rýchlo sa rôznym ľuďom načítavajú produkty. Cookies tiež pomáhajú zaznamenať proporcie a rozmery vašej obrazovky a okien a zistiť, či máte zapnutý režim vysokého kontrastu, aby vám mohli správne zobrazovať Portál.

 

Analytika a výskum

 1. Cookies sa používajú aj na to, aby lepšie porozumeli tomu, ako ľudia používajú produkty, a aby tak mohli byť tieto produkty vylepšované. Napríklad: Cookies môžu pomôcť porozumieť tomu, ako ľudia používajú produkty, analyzovať, ktoré časti produktov sú pre ľudí najužitočnejšie a najpútavejšie, a zistiť, ktoré funkcie by sa mohli zlepšiť.

 

Kde sa používajú cookies?

 1. Cookies sa môžu umiestniť do vášho Zariadenia a získavať tak informácie uložené v cookies, keď použijete alebo navštívite Portál, produkty, aplikácie poskytované inými spoločnosťami, ktoré používajú produkty, vrátane spoločností, ktoré do svojich webov alebo aplikácií zahrnuli technológie produktov. Portál používa cookies a získava informácie, keď navštívite dané Portály a aplikácie (čo zahŕňa informácie o zariadení a informácie o vašej aktivite), a to bez akejkoľvek ďalšej akcie z vašej strany.

 

Používajú aj iné subjekty cookies v spojitosti s produktmi?

 1. Áno, iné subjekty môžu v produktoch používať cookies na to, aby poskytovali služby. Napríklad FA (finanční agenti) v oblasti meraní používajú cookies v
 2. Tretie strany používajú cookies v spojitosti s produktami aj na svojich vlastných weboch a vo svojich vlastných aplikáciách.

 

Ovládacie prvky pre cookies v Prehliadači:

 1. Okrem toho vám môže Prehliadač alebo Zariadenie ponúkať nastavenia, ktoré vám umožňujú zvoliť, či sú cookies v Prehliadači povolené, a odstrániť Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch nájdete v pomoci pre svoj Prehliadač alebo Zariadenie.
 • Svoj Prehliadač si môžete nastaviť tak, že zamietne V danom prípade však nebudete môcť využívať produkty a služby poskytované na Portály. Vypnutie cookies má dopad na funkčnosť Portálu a z toho dôvodu nebudú produkty poskytované správne. Ak neakceptujete žiadne cookies, nebudete môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Portálu. Ak navštívite Portál a v Prehliadači je povolené prijímanie cookies, Prevádzkovateľ Portálu to považuje za prijatie týchto podmienok používania cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého Prehliadača.

 

Webbeacons

Portál môže obsahovať tzv. webbeacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať vaše interakcie s Portálom, stanoviť cookies alebo zistiť počet návštevníkov na Portály). Webbeacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do prípadných marketingových mailov, po predchádzajúcom vašom súhlase, za účelom zistenia, či tieto správy boli vami prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.

 

 

Oddiel 2

Ďalšie ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ Portálu zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne Prehliadač v súvislosti s využívaním Portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ Prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej ste sa na Portál dostali), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Portálu. Prevádzkovateľ Portálu registruje každý váš prístup na Portál a každý dopyt na umiestnené súbory.
 2. Kliknutím na logá alebo webové sídla alebo adresy Finančných inštitúcií, prípadne na iné odkazy uvedené na Portáli, je možné opustiť Portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje Portál, nie sú stránkami Prevádzkovateľa Portálu, ale sú prevádzkované inými subjektmi, a preto Prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá za ich obsah, informácie v nich uvedené ani za ich zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi.
 3. Návštevou portálu potvrdzujete, že ak ste použil osobné a/alebo iné údaje tretej osoby, máte od tejto tretej osoby písomný súhlas k použitiu jeho osobných údajov pre účely uvedené v týchto Pravidlách. Ďalej potvrdzujete, že tieto osoby, ktorých osobné údaje ste poskytli, ste oboznámil s týmto dokumentom a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. oboznámite ich s týmto dokumentom a Pravidlami ochrany osobných údajov najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi Portálu.
 4. Návštevou Portálu potvrdzujete, že ste si plne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v tomto Dodatku, a že s nimi súhlasíte, budete podľa nich postupovať a nimi sa riadiť.

AKTUALIZOVANÉ: 15.12.2020

Verified by MonsterInsights